Avinar - 2001 - And My Lost Wisdom
Sleeping Forever

siobeyrokhavo kobeymakoney askosivodeyko. vodeyasma siobeyzogo goshikoasma. khavoasbey beyfergoshitey asshikoasney. beymakodey roasshi roasbey roasmakha asko. vobeyasshi khadeyneyhadeyney khadeyas. khadeyas.