Avinar - 2000 - The Past
I Remember The Past Of Dead Future

asvoyaneyasro teyvo neyhelias. asvoyaneyasro neyheliteyko chavorodeyheli. asvoyaneyasro sisiteyya maas kovodey. asvoyaneyasro teyasyabeyma. sisiteyya maas kovodey naaslaha kodeyasro. gherosteyasla chashisisiote maaslabey roaskovo. teyroastey helimaya kodeyferosghos. lama asteyferko neydeysi zomayaney. aszo assmima teyrogherfersi. asvoyaneyasro maney teyvo mayaporositeyma.